Informacje ogólne

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa o obowiązki (Statut PTChD

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. zwyczajnych,
b. honorowych.

§ 10
Członkiem zwyczajnym może być każdy chirurg dziecięcy, lekarz innej specjalności interesujący się zagadnieniami chirurgii dziecięcej oraz pielęgniarki /pielęgniarze chirurgii dziecięcej.

§ 11
Członkiem honorowym może zostać osoba, której godność tę nada Zarząd Główny w uznaniu zasług dla Stowarzyszenia.

§ 12
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do udziału w zgromadzeniach, zjazdach i konferencjach naukowych.

§ 13
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do zgłaszania na zjazdy naukowe referatów, pokazów, doniesień oraz udziałów w konkursach naukowych.

§ 14
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają czynne i bierne prawo wyborcze

§ 15
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia opłacają składki w wysokości i terminie ustalonym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. Członkowie honorowi i emeryci są zwolnieni od płacenia składek.

§ 16
1. Warunkiem przyjęcia na członka stowarzyszenia jest złożenie deklaracji.
2. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej .
3. Deklarację składa się bezpośrednio w Zarządzie Sekcji Naukowej lub Zarządzie Oddziału Terenowego
4. Stowarzyszenie prowadzi rejestr członków.

§ 17
O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decydują większością głosów Zarządy Sekcji Naukowych, lub Zarządy Oddziałów Terenowych każdorazowo powiadamiając o tym Zarząd Główny.

§ 18
Członek zwyczajny może być wykreślony z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd Główny:
a. na własną prośbę,
b. w razie niepłacenia składek przez okres l roku.
c. utraty prawa wykonywania zawodu

§ 19
1. Członek zwyczajny może być wykluczony ze Stowarzyszenia w razie działania na szkodę Stowarzyszenia lub w razie popełnienia czynów sprzecznych z etyką lekarską.
2. Członek zwyczajny może być także wykluczony w razie skazania go prawomocnym wyrokiem za czyn przeciwko zdrowiu i życiu.
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd Główny na wniosek powołanej w tym celu przez Zarząd Główny Komisji Specjalnej.
4. Wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu.
5. Od decyzji Zarządu Głównego przysługuje członkowi zwyczajnemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

§ 20
Członkowie Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.