Regulamin przyjmowania płatności drogą elektroniczną płatności związanych z działalnością statutową Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych

Przyjmowanie płatności drogą elektroniczną prowadzi się w oparciu o regulamin opłat członkostwa Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, z którym każdy członek winien się zapoznać przed opłaceniem członkostwa. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych ul. Marii Skłodowskiej-Curie 52 50-369 Wrocław NIP 729-25-48-233

Niniejszy regulamin określa zasady przyjmowania drogą elektroniczną płatności związanych z działalnością statutową Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, dalej zwanego PTCHD, z wykorzystaniem stron internetowych należących do PTCHD. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§1

PTCHD przyjmuje drogą elektroniczną roczne i jednorazowe składki członkowskie w wysokości określonej przez zarząd PTCHD.

§2

Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez PTCHD wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny płatnika posiadania aktualnej wersji przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript. PTCHD nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi korzystanie z usług, o których mowa w § 2. Wszelkie działania podejmowane przez płatnika z wykorzystaniem stron internetowych PT powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

§3

Reklamacje i zapytania dotyczące opłat składek członkowskich wnoszonych drogą elektroniczną należy kierować na adres sekretarzptchd@gmail.com. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez PTCHD niezwłocznie, w kolejności wpływania. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji/zwrotu pieniądze zostaną zwrócone przelewem na numer konta bankowego podany w formularzu zwrotu w ciągu 14 dni roboczych.

§4

Dokonując płatności płatnik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w zakresie do tego niezbędnym. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Członkowie PTCHD mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

§5

Zamówienia mogą składać osoby zarejestrowane, posiadające konto w sklepie lub osoby, które podadzą wszelkie dane potrzebne do zrealizowania transakcji.

Każde złożone przez osobę zainteresowaną zamówienie potwierdzamy e-mailem z informacją o jego przyjęciu.

§6

PTCHD zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zamówienia. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia, PTCHD zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

§7

Strona internetowa PTCHD w ramach opłat członkowskich oferuje dwie formy płatności:

płatność przelewem – zapłata następuje po złożeniu zamówienia, Klient ma możliwość zrobienia klasycznego przelewu poprzez platformę DotPay. Realizacja zamówienia nastąpi po wpłynięciu wpłaconej kwoty na konto Sklepu.

płatność kartą – poprzez serwis DotPay. Należność wynikająca z transakcji jest pobierana z karty w chwili realizacji zamówienia po akceptacji dokonanej przez Sklep. Informacja o przyjęciu zamówienia zostanie Klientowi przesłana e-mailem.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl . 

Pytania

Wszyscy członkowie mogą liczyć na naszą pomoc i serwis. Wszelkie pytania, uwagi, propozycje, prosimy kierować na adres email sekretarzptchd@gmail.com .

GÓRA