STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGÓW DZIECIĘCYCH

Rozdział I – Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych, w skrócie PTChD.
 2. Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych, zwane dalej Towarzystwem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych o celach niezarobkowych.
 3. Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

§ 2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Towarzystwo ma prawo zakładania Oddziałów terenowych oraz Sekcji naukowych, organizowanych w oparciu o niniejszy Statut.

§ 4

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Wrocław.

§ 5

Towarzystwo używa pieczęci podłużnej z napisem: Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych – Zarząd Główny.

Rozdział II – Charakter prawny, cele i środki działania

§ 6

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 7

Celem Towarzystwa jest:

 1. Praca nad należytym rozwojem chirurgii dziecięcej, w konsekwencji poprawa opieki medycznej nad dzieckiem chirurgicznie chorym.
 2. Szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów dziecięcych, lekarzy innych specjalności medycznych współpracujących z chirurgia dziecięcą oraz pielęgniarek chirurgii dziecięcej.
  1. Wdrażanie chirurgów dziecięcych do pracy naukowej i społecznej oraz ich dokształcanie.
  2. Dokształcanie pielęgniarek chirurgii dziecięcej.
  3. Reprezentowanie interesów członków oraz ich środowiska zawodowego wobec organów samorządowych i państwowych w przypadkach prawem uzasadnionych.

§ 8

1. Towarzystwo realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

A. Współpracę z Ministrem Zdrowia oraz Izbą Lekarską i innymi organizacjami zawodowymi i społecznymi w rozwiązywaniu zagadnień dotyczących rozwoju, organizacji i działalności w zakresie chirurgii dziecięcej,

B. Współpracę z innymi towarzystwami naukowymi, instytucjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi.

2.Towarzystwo realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

A. Organizacje zjazdów, konferencji i sympozjów naukowych,

B. Organizowanie konkursów naukowych.

3. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczana wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

4. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów Statutowych w zakresie:

A. Działalności wydawniczej i poligraficznej,

B. Reklamy,

C. Badania rynku i opinii publicznej,

D. Działalności edukacyjnej,

E. Działalności związanej z organizacją koncertów, wystaw i spektakli.

Rozdział III – Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków honorowych

§ 10

Członkiem zwyczajnym może być chirurg dziecięcy, lekarz innej specjalności interesujący się zagadnieniami chirurgii dziecięcej oraz pielęgniarka lub pielęgniarz chirurgii dziecięcej.

§ 11

Członkiem honorowym może zostać osoba, której godność tę nada Zarząd Główny w uznaniu zasług dla Towarzystwa.

§ 12

Członkowie Towarzystwa mają prawo do udziału w zebraniach, zjazdach i konferencjach naukowych PTChD za obniżoną opłatą rejestracyjną pod warunkiem terminowego opłacania składek członkowskich.

§ 13

Członkowie Towarzystwa mają prawo do udziału w konkursach naukowych.

§ 14

Członkowie Towarzystwa mają czynne i bierne prawo wyborcze pod warunkiem opłacenia składek członkowskich.

§ 15

Członkowie zwyczajni Towarzystwa opłacają składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków i terminie ustalonym przez Zarząd Główny Towarzystwa. Członkowie honorowi i emeryci są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

§ 16

1.   Warunkiem przyjęcia do Towarzystwa jest złożenie pisemnej deklaracji.

 1. Deklarację składa się bezpośrednio w Zarządzie Sekcji naukowej lub Zarządzie Oddziału terenowego.
 2. Towarzystwo prowadzi rejestr członków.

§ 17

O przyjęciu w poczet członków Towarzystwa decyduje większością głosów Zarząd Sekcji naukowej lub Zarząd Oddziału terenowego, każdorazowo powiadamiając o tym Zarząd Główny.

§ 18

Członek zwyczajny może być wykreślony z listy członków Towarzystwa przez Zarząd Główny:

 1. na własną prośbę
 2. w razie niepłacenia składek przez okres 2 lat
 3. w razie utraty prawa wykonywania zawodu

§ 19

 1. Członek zwyczajny może być wykluczony z Towarzystwa w razie działania na szkodę Towarzystwa, w razie popełnienia czynów sprzecznych z etyką lekarską lub pielęgniarską, w razie skazania go prawomocnym wyrokiem za czyn przeciwko zdrowiu i życiu, albo w razie pozbawienia Lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu.
 2. W razie zaistnienia sytuacji przewidzianej w pkt. 1 o wykluczeniu decyduje Zarząd Główny na wniosek Komisji Specjalnej, powołanej w tym celu przez Zarząd Główny, składającej się z trzech członków Zarządu Głównego.
 3. Wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu.
  1. Od decyzji Zarządu Głównego przysługuje członkowi zwyczajnemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

§ 20

Członkowie Towarzystwa pełnią swoje funkcje w Towarzystwie nieodpłatnie.

Rozdział IV – Władze Towarzystwa

§ 21

Władze Towarzystwa stanowią:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd Główny
 3. Główna Komisja Rewizyjna

Władzami Oddziału są:

 1. Walne Zebranie członków Oddziału
 2. Zarząd Oddziału
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału

Władzami Sekcji są:

 1. Walne Zebranie członków Sekcji
 2. Zarząd Sekcji

§ 22

Kadencja wszystkich organów Towarzystwa trwa 2 lata.

§ 23

Walne Zebrania Członków mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 24

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny.
 2. Zarząd Główny zawiadamia wszystkich członków Towarzystwa o dacie i miejscu Walnego Zebrania Członków co najmniej 6 tygodni przed wyznaczonym terminem, z podaniem proponowanego porządku obrad za pośrednictwem przewodniczących Oddziałów terenowych, drogą e-mailową lub pocztową za potwierdzeniem odbioru.

§ 25

Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu Głównego lub w razie jego nieobecności Prezes-Elekt, przedstawiając porządek obrad, po czym Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru przewodniczącego i sekretarza Zebrania.

§ 26

Do zadań Walnego Zebrania Członków należy:

1.   Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, przedstawionych przez prezesa (z uwzględnieniem sprawozdań Zarządów Sekcji naukowych i Zarządów Oddziałów) oraz sprawozdań Skarbnika Zarządu Głównego, a także sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem § 26a poniżej.

 1. Podejmowanie uchwał w odniesieniu do wniosków zgłoszonych przez Zarząd Główny, Zarządy Sekcji naukowych i Zarządy Oddziałów.
 2. Rozpatrywanie wniosków poszczególnych członków Towarzystwa.
 3. Rozpatrywanie wniosków Zarządów Sekcji naukowych, Zarządów Oddziałów terenowych oraz członków Towarzystwa zgłoszonych do Zarządu Głównego przynajmniej na 4 tygodnie przed Walnym Zebraniem.
 4. Ustalanie terminu i miejsca przyszłego Walnego Zebrania Członków zwyczajnego oraz zjazdów naukowych, z ewentualnym podaniem tematu głównego.
 5. Wybór członków organów Towarzystwa tj. Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
 6. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych, z zastrzeżeniem § 26a poniżej.
 7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Głównego.
 8. Uchwalanie zmian statutu.

§ 26a

W przypadku gdy Walne Zebranie Członków nie dokona zatwierdzenia sprawozdań, o których mowa w § 26 ust. 1 i 7 powyżej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym zgodnie z przepisami prawa istnieje obowiązek zatwierdzenia w/w sprawozdań, sprawozdania te może zatwierdzić Głowna Komisja Rewizyjna.

§ 27

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane zgodnie z § 24 statutu, może podejmować prawomocne uchwały w I terminie przy obecności 2/3 liczby członków, lub w II terminie bez względu na liczbę obecnych.
  1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, o ile postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

§ 28

Uchwały Walnego Zebrania są protokołowane. Protokół podpisują: przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania. Protokół jest przekazywany nowo wybranemu Zarządowi Głównemu.

§ 29

 1. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa-elekta, Główną Komisję Rewizyjną i dwóch członków Zarządu Głównego spośród kandydatur zgłoszonych przez uczestników Zebrania oraz Sekretarza i Skarbnika spośród kandydatur zgłoszonych przez Prezesa nowego Zarządu Głównego. W razie niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa-elekta Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa. Uchwały Walnego Zebrania Członków dotyczące wyborów Zarządu Głównego zapadają w głosowaniu tajnym. Do obliczenia głosów powołuje się komisję skrutacyjną, złożoną z trzech członków nie kandydujących do władz Towarzystwa.
 2. Prezes-elekt obejmuje stanowisko Prezesa w następnej kadencji.
 3. W Zarządzie Głównym nie można pełnić funkcji Prezesa, Prezesa-elekta, Sekretarza i Skarbnika przez dwie kolejne kadencje.

§ 30

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny:
 1. z własnej uzasadnionej inicjatywy
 2. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej
 3. na wniosek trzech Oddziałów terenowych
 4. na udokumentowany własnoręcznymi podpisami wniosek 25% liczby członków Towarzystwa
 1. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania winien zostać przedstawiony na piśmie Zarządowi Głównemu z uzasadnieniem i podaniem spraw, które mają być objęte jego porządkiem.

§ 31

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane przez Zarząd Główny z podaniem terminu, miejsca oraz porządku obrad w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

§ 32

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ma wszystkie uprawnienia zwyczajnego Walnego Zebrania.

Rozdział V – Zarząd Główny Towarzystwa

§ 33

Zarząd Główny składa się z następujących członków Towarzystwa, wybieranych przez Walne Zebranie:

 1. Prezes Zarządu Głównego
 2. Prezes-elekt
 3. Skarbnik
 4. Sekretarz
 5. trzech członków Zarządu Głównego, w tym Prezes Zarządu Głównego poprzedniej kadencji

W skład Zarządu Głównego wchodzą ponadto:

 1. Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 2. Redaktor naczelny oficjalnego czasopisma towarzystwa.

§ 35

Na posiedzenia Zarządu Głównego zapraszani są:

 1. Przewodniczący Oddziałów terenowych
 2. Przewodniczący Sekcji naukowych

§ 36

Ustępujący Zarząd Główny przekazuje protokolarnie w ciągu miesiąca od daty Walnego Zebrania Członków wszelkie akta i majątek nowo wybranemu zarządowi.

§ 37

Do zadań Zarządu Głównego należy:

 1. Prowadzenie wszystkich spraw bieżących Towarzystwa.
 2. Zarządzenie majątkiem Towarzystwa.
 3. Przyjmowanie dotacji, darowizn i zapisów.
 4. Podejmowanie czynności organizacyjnych dla tworzenia Oddziałów terenowych i Sekcji naukowych Towarzystwa.
 5. Czuwanie nad przestrzeganiem postanowień Statutu przez Zarządy Sekcji i Oddziałów.
 6. Rozpatrywanie odwołań i wniosków członków Towarzystwa oraz Zarządów Sekcji, i Oddziałów.
 7. Ustalanie głównych tematów zjazdów, powoływanie komisji naukowych, programowych, szkoleniowych i specjalizacyjnych.
 8. Powoływanie przewodniczącego komitetu organizacyjnego kolejnego zjazdu.
 9. Ustalanie listy kandydatów na wyjazdy zagraniczne, międzynarodowe zjazdy naukowe, stypendia, kursy szkoleniowe i narady organizacyjne.
 10. Prowadzenie rejestru członków.
 11. Powoływanie komitetu redakcyjnego wydawnictw Towarzystwa.
 12. Uzupełnienie składu Zarządu o nowych członków, gdy zachodzi taka konieczność.
 13. Nadawanie godności Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.
 14. Składanie propozycji zmian statutu Towarzystwa.
 15. Ustalanie wysokości i terminów wpłacania składek członkowskich oraz organizacja ich pobierania.
 16. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 17. Powoływanie organizatora sekcji.
 18. Powoływanie członków Komisji Specjalnej.
 19. Podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy członków Towarzystwa.
 20. Powoływanie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu.
 21. Powoływanie Komitetu Naukowego Zjazdu.
 22. Akceptacja preliminarza budżetowego Zjazdu towarzystwa przygotowanego przez jego Komitet Organizacyjny.
 23. Akceptacja sprawozdań ze swojej działalności przygotowanych przez Komitet Organizacyjny i Komitet Naukowy Zjazdu.

§ 38

Do zadań prezesa Zarządu Głównego należy:

 1. Reprezentowanie i występowanie w imieniu Towarzystwa na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczenia woli o charakterze majątkowym w imieniu Towarzystwa upoważniony jest Prezes Zarządu Głównego, działający łącznie ze Skarbnikiem lub innym członkiem Zarządu Głównego pochodzącym z wyboru przez Walne Zebranie Członków.
 3. Przewodniczenie i prowadzenie zebrań Zarządu Głównego.
 4. Przewodniczenie w zjazdach naukowych Towarzystwa, upoważnienie do prowadzenia obrad innych członków Towarzystwa.

§ 39

Prezes-elekt zastępuje Prezesa Zarządu Głównego.

§40

Do zadań Prezesa-elekta należy:

 1. Utrzymywanie stałych kontaktów z władzami państwowymi oraz towarzystwami i instytucjami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi, przy stałym porozumieniu z prezesem.
 2. Współpraca z redaktorami i wydawnictwami.
 3. Przyjmowanie członków i osób zainteresowanych we wszelkich sprawach dotyczących działalności Towarzystwa.
 4. Opiekowanie się archiwum i biblioteką Towarzystwa.
 5. Składanie sprawozdań ze swej działalności przed Zarządem Głównym.

§ 41

Do obowiązków Sekretarza Zarządu Głównego należy:

 1. Sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu Głównego,
 2. Prowadzenie korespondencji w bieżącej działalności Towarzystwa,
 3. Przechowywanie pieczęci Towarzystwa,
 4. Prowadzenie kroniki działalności Towarzystwa.

§ 42

Skarbnik administruje majątkiem Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 43

Zarząd Główny Towarzystwa posiedzenia organizuje swoje spotkania co najmniej raz w roku.

§ 44

Uchwały Zarządu Głównego zapadają większością głosów, przy obecności minimum 50% członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa.

§ 45

Prezes Zarządu Głównego ma prawo zapraszać na posiedzenia Zarządu z głosem doradczym innych członków Towarzystwa lub inne osoby, których udział uzna za potrzebny.

§ 46

Protokoły posiedzeń Zarządu Głównego podpisują Prezes i Sekretarz Zarządu Głównego.

§ 47

W razie ustąpienia lub zgonu członka Zarządu Głównego, Zarząd na wniosek Prezesa ma prawo uzupełnienia swego składu na okres kadencji Zarządu spośród członków Towarzystwa, którzy przy ostatnich wyborach nie uzyskali większości, jeżeli wyrażą na to zgodę. Liczba członków Zarządu dokooptowanych w tym trybie nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby członków.

§ 48

Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie spośród członków Towarzystwa na okres kadencji Zarządu Głównego.

§ 49

Główna Komisja Rewizyjna sprawdza księgi, dokumenty i zasoby finansowe Towarzystwa oraz przedstawia Walnemu Zebraniu swe wnioski łącznie z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Głównemu absolutorium.

§ 50

 1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, przy obecności minimum 50% członków Komisji. Uchwały zapadają większością głosów.
  1. Członkowie Głównej Komisji rewizyjnej nie mogą:
 1. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
 2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Rozdział VI – Zjazdy, Sympozja i Komitety organizacyjne

zjazdów

§ 51

Zjazdy Towarzystwa odbywają się co 2 lata, naprzemiennie z sympozjami tematycznymi Towarzystwa i/lub z sympozjami poszczególnych sekcji Towarzystwa.

§ 52

 1. Zarząd Główny powołuje przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu
 2. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu ustala skład Komitetu, zawiadamiając o tym Zarząd Główny.
 3. Do obowiązków Komitetu Organizacyjnego należą:

A.   Współpraca z Zarządem Głównym Towarzystwa, szczególnie przedłożenie zarządowi projektu programu naukowego Zjazdu oraz jego preliminarza budżetowego.

 1. Szczegółowa organizacja zjazdu,
 2. Przedstawienie Zarządowi Głównemu sprawozdania ze swojej działalności.

§ 53

 1. Zarząd Główny powołuje Komitet Naukowy Zjazdu.
 2. Do obowiązków Komitetu Naukowego należą:
 1. Wybór tematyki naukowej Zjazdu.
 2. Współpraca z Sekcjami naukowymi w ułożeniu programu zjazdu,
 3. Wybór prac naukowych nadesłanych na zjazd.
 4. Ustalenie ostatecznego programu naukowego Zjazdu.

§ 54

Komitety Organizacyjny i Naukowy Zjazdu kończą swą działalność po przyjęciu materiałów naukowych i sprawozdań przez Zarząd Główny.

Rozdział VII – Oddziały Towarzystwa

§ 55

 1. Zarząd Główny organizuje Oddziały terenowe Towarzystwa w miejscowościach, które uzna za właściwe.
 2. W tym celu osoba wskazana przez Zarząd Główny jako organizator, zwołuje zebranie ogólne członków Towarzystwa z danego terenu, które wybiera w głosowaniu tajnym Przewodniczącego miejscowego Oddziału, jego zastępcę, członków Zarządu, Sekretarza, Skarbnika oraz miejscową Komisję Rewizyjną.
 3. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 2 lata. Funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziału można pełnić nie dłużej, niż przez dwie kolejne kadencje. O wybór na funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziału można ubiegać się ponownie po upływie co najmniej jednej kadencji.

§ 56

1.   Walne Zebranie Oddziału terenowego odbywa się co 2 lata, przynajmniej na 2 miesiące   przed Walnym Zebraniem Członków Towarzystwa .Uchwały Walnego Zebrania Oddziału zapadają większością głosów. Do ważności uchwał Walnego Zebrania            wymagana jest obecność 2/3 ogółu członków. W drugim terminie Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

 1. Walne Zebranie dokonuje wyboru Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału w sposób określony w § 29.
 2. Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, który zawiadamia wszystkich członków Oddziału o dacie i miejscu Walnego Zebrania co najmniej 6 tygodni przed wyznaczonym terminem, z podaniem proponowanego porządku obrad.

§ 57

Do zadań Zarządu Oddziału należy:

 1. Realizowanie celów Towarzystwa na obszarze swej działalności.
 2. Przyjmowanie nowych członków Towarzystwa i prowadzenia aktualnego ich wykazu.
 3. Przedkładanie raz w roku Zarządowi Głównemu sprawozdania ze swej działalności wraz z aktualnym spisem członków Oddziału.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Zarządu.
 5. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają większością głosów, przy obecności minimum 50% członków Zarządu.

Rozdział VIII – Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 58

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków wybieranych na Walnym Zebraniu członków Oddziału. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego. Komisja składa swe sprawozdania łącznie z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Oddziału absolutorium na Walnym Zebraniu członków Oddziału.

§ 59

Działalność Komisji Rewizyjnej Oddziału podlega nadzorowi Głównej Komisji Rewizyjnej.

Rozdział IX – Sekcje naukowe

§ 60

Towarzystwo może powoływać i rozwiązywać sekcje naukowe, komitety oraz grupy robocze. Sekcje naukowe mają charakter stałych przedsięwzięć, podczas gdy grupy robocze lub komitety powoływane są do realizacji konkretnych przedsięwzięć i kończą swoją działalność z chwilą ich realizacji.

§ 61

W miarę rozwoju chirurgii dziecięcej Zarząd Główny może organizować nowe sekcje naukowe, których podstawowym celem jest rozwijanie wiedzy i umiejętności chirurgów dziecięcych w danym zakresie.

§ 62

Zarząd Główny powołuje organizatora sekcji, który pełni swe obowiązki do czasu wyboru Zarządu Sekcji.

§ 63

Zarząd Sekcji składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, wybieranych większością głosów przez Walne Zebranie członków Sekcji. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 2 lata. Funkcję Przewodniczącego Zarządu Sekcji można pełnić nie dłużej, niż przez dwie kolejne kadencje. O wybór na funkcję Przewodniczącego Zarządu Sekcji można ubiegać się ponownie po upływie co najmniej jednej kadencji.

§ 64

Zarząd Sekcji naukowej podejmuje uchwały w sprawach przyjęcia nowych członków Sekcji. Członkiem Sekcji naukowej może być tylko członek Towarzystwa.

§ 65

Zarząd Sekcji organizuje konferencje naukowe o tematyce i w terminach uzgodnionym z Zarządem Głównym Towarzystwa.

§ 66

1.   Czas trwania kadencji Zarządu Sekcji naukowej pokrywa się z czasem trwania kadencji Zarządu Głównego. Wybory Zarządu Sekcji odbywają się w czasie ogólnego zebrania sekcji.

2.    Ogólne zebranie członków sekcji odbywa się co 2 lata, przynajmniej na 2 miesiące przed ustalonym terminem Walnego Zebrania Członków Towarzystwa- § 56 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 67

Zarząd Sekcji składa Zarządowi Głównemu co roku sprawozdanie ze swej działalności oraz przedstawia listę członków na 2 miesiące przed Walnym Zebraniem Członków Towarzystwa.

§ 68

Działalność sekcji może być dofinansowywana przez Zarząd Główny Towarzystwa.

Rozdział X – Majątek Towarzystwa

§ 69

 1. Majątek Towarzystwa składa się:
 1. ze składek członkowskich,
 2. ze środków pochodzących z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
 3. z darowizn, zapisów, spadków,
 4. z, dotacji, subwencji, lokat,
 5. z dochodów z działalności gospodarczej,
 6. z majątku ruchomego i nieruchomego oraz dochodów uzyskiwanych z majątku ruchomego i nieruchomego.
 1. Uzyskane przez Towarzystwo fundusze są przeznaczane w całości na pokrycie kosztów działalności statutowej.
 2. Towarzystwo prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Sprawozdanie finansowe, sporządzone przez Zarząd Główny Towarzystwa, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej zatwierdza Walne Zebranie Członków przez podjęcie uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 26a powyżej.
 4. Towarzystwo nie ma prawa:

A.   udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania swoim majątkiem w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników Towarzystwa oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub którymi powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,

 1. przekazać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów Towarzystwa lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 2. wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków Towarzystwa, członków organów Towarzystwa lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,
 3. nabywać na szczególnych zasadach towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie organów Towarzystwa lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział XI – Zmiana Statutu

§ 70

 1. Zmiana Statutu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa, podjętej większością 2/3 głosów.
 2. Każdorazowa zmiana Statutu wymaga dokonania zgłoszenia tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia do sądu rejestrowego.
 3. Zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Rozdział XII – Rozwiązanie Towarzystwa

§ 71

Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków, powziętej większością 2/3 głosów. Do prawomocności uchwały potrzebne jest quorum 2/3 wszystkich członków Towarzystwa.

§72

 1. W razie rozwiązania się Towarzystwa na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Towarzystwa są członkowie Zarządu Głównego wymienieni w § 33.
 2. Obowiązki likwidatorów określają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

§ 73

W razie likwidacji Towarzystwa, o przeznaczeniu majątku Towarzystwa decyduje Walne Zebranie członków. 

 

Powyższy tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 19 września 2014 roku.

 

Miejscowość: Gdańsk, dnia 19 września 2014 roku

GÓRA